Privacyverklaring

Privacyverklaring voor privacywetgeving (AVG)
ZangwerkAtelier, gevestigd aan Beethovenlaan 18, 5144 GA Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zangwerkatelier.nl
Beethovenlaan 18
5144 GA Waalwijk
mob: 06-42979368

W.A.J.Stokwielder is verantwoordelijke van ZangwerkAtelier en is te bereiken via email naar info@zangwerkatelier.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZangwerkAtelier verwerkt alleen contactgegevens die tot ons komen middels ingevulde contactformulieren. We gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZangwerkAtelier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of meldingen omtrent activiteiten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
ZangwerkAtelier neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ZangwerkAtelier bewaart de gegevens tot verzoek wordt ingediend ze te verwijderen of blijkt dat gegevens verouderd zijn (bijv. retourneren door systeem van mails)

ZangwerkAtelier bewaart de verzamelde gegevens op een afgeschermde computer. Voor de verzending van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van de dienst Laposta.nl. Onderaan de nieuwsbrieven is er een mogelijkheid om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Er is ook een mogelijkheid om u voor de nieuwsbrief af te melden. Deze uitschrijving wordt later ook doorgevoerd in het computerbestand.

Delen van persoonsgegevens met derden
ZangwerkAtelier verstrekt uitsluitend aan derden indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ZangwerkAtelier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZangwerkAtelier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zangwerkatelier.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ZangwerkAtelier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZangwerkAtelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zangwerkatelier.nl